Lietošanas noteikumi

1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz interneta veikala Svaigi.lv lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk Svaigi.lv piedāvātās preces vai citādi izmanto Svaigi.lv pakalpojumus.
2. Pārdevējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Svaigi”, reģistrācijas Nr. 40103915568, juridiskā adrese Margrietas iela 7, Rīga, LV-1046.
3. Pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas Svaigi.lv vai izmanto citus Svaigi.lv pakalpojumus (ieskaitot parakstīšanos uz jaunuma saņemšanu Svaigi.lv interneta veikalā caur dažādiem saziņas kanāliem). Izmantot Svaigi.lv un tajā iepirkties ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa, un juridiskām personām, kuru vārdā rīkojas izpildinstitūcijas vai pilnvarotie pārstāvji.
4. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties Svaigi.lv.
5. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta preces Svaigi.lv, Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksā par precēm un pa e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un vienošanās par maksājumu kārtību ir veikta.
6. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Svaigi.lv, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt preces Svaigi.lv. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.
7. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties Svaigi.lv, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
8. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.
9. Ievērojot Svaigi.lv sistēmas tehniskās iespējas, Pārdevējam ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.
10. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Svaigi.lv pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto Svaigi.lv, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt Svaigi.lv darba stabilitātei vai drošībai.
11. Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt Svaigi.lv darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

Reģistrācija un personas datu apstrāde

12. Lai varētu izmantot Svaigi.lv un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numurs un citi preču piegādei svarīgi dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis izvēlas aizpildīt informāciju kā juridiska persona, norādot juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, e-pasta adresi, adresi, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numuru un citu preču piegādei svarīgus datus.
13. Pircējs ir atbildīgs par to, lai sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).
14. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju, ja tāda ir veikta.
15. Reģistrējoties Pircējs iegūst individuālus piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli). Tiecoties samazināt nelikumīgas pieslēgšanās risku Pircēja vārdā Svaigi.lv interneta veikalam, rekomendējams izveidot sarežģītu, grūti atminamu paroli (rekomendējams paroli izveidot no ne mazāk kā 8 simboliem, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un  pieturzīmes, izvairīties no viegli atminamiem vārdiem) un mainīt to ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem. Pircējs ir atbildīgs par tā izveidoto pieslēgšanās datu sarežģītību un to saglabāšanu, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u. c.), kuras Svaigi.lv interneta veikalā veiktas, pievienojoties ar individuālu Pircēja lietotāja vārdu un paroli. Pircējs apņemas tos uzglabāt drošā vietā un neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta Svaigi.lv, pievienojoties ar individuālu Pircēja vārdu un paroli. Ja Svaigi.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pievienojas Svaigi.lv tīmeklī, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Svaigi.lv interneta veikalā..
16. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Pircēja personas dati Svaigi.lv tiek apstrādāti saskaņā ar konfidencialitātes politiku (saite). Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
17. Ja Pircējs izmanto Svaigi.lv interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi. Reģistrējoties un piekrītot Noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim Noteikumos minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot Svaigi.lv un izmantojot tā pakalpojumus.
18. Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot Pircēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu, administrējot parādsaistības, veicot citas no pirkuma līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus Svaigi.lv pakalpojumus.
19. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu vai bez reģistrācijas aizpildāmo kontaktu formu un marķējot atbilstošos laukus.
20. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot Svaigi.lv administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu un izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekš šajā punktā minētos Pārdevēja partnerus, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.
21. Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.
22. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Pircēja reģistrācijas Svaigi.lv laikā sniegtie personas dati tiks glabāti saskaņā ar Svaigi.lv Privātuma politiku. Dati, kas sniegti, iegādājoties preces vai ir nepieciešami līguma saistību izpildei tiks glabāti saskaņā ar Svaigi.lv Privātuma politiku. Dati, kas nepieciešami parādsaistību kārtošanai, tiks glabāti līdz parāda piedzīšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus. Dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti tiks glabāti saskaņā ar Svaigi.lv Privātuma politiku. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei vai beigsies noteiktais glabāšanas laiks, tie tiks droši iznīcināti saskaņā ar Svaigi.lv Privātuma politiku.
23. Iesniedzot attiecīgu rakstveida lūgumu Pārdevējam saskaņā ar Svaigi.lv Privātuma politiku, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi (izņemot to glabāšanu), ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai Noteikumus.

Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi

24. Preču un pakalpojumu cenas Svaigi.lv izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro un cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli 21% un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ar pievienotās vērtības nodokli 12% vai 5%. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Svaigi.lv pasūtījuma veikšanas brīdī, ja puses nav vienojušās citādi.
25. Sveramo preču cena izveidotajā pasūtījumā tiek aprēķināta pēc Pircēja norādītā preces daudzuma (svara). Pārdevējs rūpēsies, lai reālais preces svars maksimāli atbilstu Pircēja pasūtītajam svaram, bet Pārdevējs negarantē tā precīzu atbilstību. Pārdevējs garantē, ka reālais preces svars pasūtījuma saņemšanas brīdī būs precizēts. Ja preces cena par reālo saņemtās vai piegādātās preces svaru ir mazāka par Pircēja samaksāto, Pārdevējs par starpību samazina rēķina summu preces saņemšanas vai piegādes brīdī vai atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā septiņu darba dienu laikā pēc preces nodošanas vai piegādes. Ja preces cena par reālo saņemtās vai piegādātās preces svaru ir lielāka par Pircēja samaksāto, Pārdevējs par starpību palielina rēķina summu preces nodošanas vai piegādes brīdī un Pircējs piemaksā starpību preces piegādes vai saņemšanas brīdī.
26. Pircējs norēķinās par precēm vai nu priekšapmaksas veidā ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā pasūtījuma saņemšanas vai piegādes brīdi. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā. Maksājot ar pārskaitījumu, naudu par pasūtījumu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā LV96HABA0551040281516, Swedbank, AS līdz pasūtījuma saņemšanai vai piegādei. Maksājot skaidrā naudā, Pircējs par pasūtījumu samaksā pasūtījuma saņemšanas vai piegādes brīdi.
27. Pircējs var apmaksāt pasūtījumu ar Svaig.lv izdotu un reģistrētu dāvanu karti dāvanu kartes derīguma termiņa laikā. Dāvanu karte sedz tikai produktu iegādi, dāvanu karte nav attiecināma uz piegādes maksas segšanu. Dāvanu kartes atlikums nevar tikt izmaksāts naudas naudā.
28. Pārdevējs ir tiesīgs, paziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu.
29. Ja Pircējs ir reģistrēts lietotājs, tad Svaigi.lv sadaļā “Pirkumu vēsture” var atrast un izdrukāt rēķinus par veiktajiem pirkumiem pēdējo divu mēnešu laikā. Rēķinos tiek norādītas izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galējā cena, kā arī piegādes maksa.
30. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo preču groza lielumu, t. i., minimālo summu, pēc kuras sasniegšanas tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Minimālajā pirkumu groza summā nav ieskaitāma preču piegādes maksa. Par piemērojamo minimālo pirkuma summu Pircējs tiek informēts šajos Noteikumos.
31. Svaigi.lv piedāvātās akcijas un atlaides nesummējas, Pircējs izvēlas sev vēlamo akcijas vai atlaides veidu, izmantojot vienu akcijas kodu prikuma groza noformēšanas laikā.

Preču komplektēšana, saņemšana un piegāde

32. Pircējs var izvēlēties saņemt preces Svaigi.lv telpās Kurzemes prospektā 3, Rīgā, LV-1067 vai ar piegādi. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā (Rīgā, Ādažos, Babītē, Baložos, Baltezerā, Bukultos, Carnikavā, Jūrmalā, Ikšķilē, Jelgavā, Ķekavā, Garkalnē, Mārupē, Olainē, Ogrē, Ozolniekos, Piņķos, Salaspilī vai citās teritorijās, Pārdevējam ar Pircēju atsevišķi vienojoties). Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers). Piegādes uz Ikšķili, Jelgavu, Ogri un Ozolniekiem tiek veikts tikai piegāžu vakara blokā. 
33. Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa 4.99 eiro apmērā. Piegādes maksa ir fiksēta.
34. Piegādes maksas nosacījumi var tikt mainīti.
35. Pircēja pasūtītās preces no konkrētiem Svaigi.lv piegādātājiem, kas ir norādīti Svaigi.lv pie katras preces, tiek pasūtītas pēc Pircēja pasūtījuma veikšanas, atkarībā no Pircēja izvēlētās preču saņemšanas dienas jeb Tirgus dienas. Pircēja veiktie pasūtījumi līdz katras nedēļas piektdienas, plkst. 10:00 tiek nodoti konkrētiem piegādātājiem pasūtījuma izpildei uz nākamās nedēļas pirmdienu, Pircēja veiktie pasūtījumi līdz katras nedēļas otrdienas rītam, plkst. 10:00 tiek nodoti konkrētiem piegādātājiem pasūtījuma izpildei uz tās pašas nedēļas ceturtdienu un Pircēja veiktie pasūtījumi līdz katras nedēļas trešdienas, plkst. 12:00 tiek nodoti konkrētiem piegādātājiem pasūtījuma izpildei uz tās pašas nedēļas piektdienu vai citā pasūtīšanas kārtībā atkarībā no apstākļiem.
36. Katru nedēļu pasūtījumi piegādātājiem tiek nodoti piektdienā, ja izvēlētā preču saņemšanas diena ir nākamās nedēļas pirmdiena, katru nedēļu pasūtījumi piegādātājiem tiek nodoti otrdienā, ja izvēlētā preču saņemšanas diena ir tās pašas nedēļas ceturtdiena, katru nedēļu pasūtījumi piegādātājiem tiek nodoti trešdienā, ja izvēlētā preču saņemšanas diena ir tās pašas nedēļas piektdiena. Tā kā Svaigi.lv preču piegādātājiem tiek pasūtītas tikai tās preces, kuras ir pasūtījis Pircējs, tad pēc pasūtījuma nodošanas preču piegādātājiem nav iespējams pasūtījumu atcelt un saņemt samaksāto naudas summu par pasūtītajām precēm. Sveramās preces piegādātāji komplektē tā, lai tās pēc iespējas precīzāk atbilstu Pircēja pasūtītajam daudzumam.
37. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja Pārdevēja rīcībā preču nodošanas vai piegādes brīdī nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preces vai piegādāt mazāku preču daudzumu, vai aizstāt preces ar līdzvērtīgu produktu, koriģējot cenu atbilstoši aizvietotajai precei, izņemot gadījumus, ja klients ir skaidri un nepārprotami rakstveidā paziņojis, ka nepiekrīt preču aizvietošanai.
38. Naudu par Pircēja samaksātajām, bet Pārdevēja nepiegādātajām precēm, atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā septiņu darba dienu laikā pēc pasūtījuma nodošanas vai piegādes.
39. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Ja Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs nav atrodams, Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.
40. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), preces netiek piegādātas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), un samaksātā nauda par precēm un piegādi netiek atmaksāta atpakaļ.
41. Pārdevējs piegādā Pircējam preces pasūtījumā izvēlētajā dienā un laika posmā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.
42. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
43. Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbauda sūtījuma stāvokli un atbilstību pasūtījumam.
44. Ja Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam preču saņemšanas vai piegādes brīdī, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka pasūtījums ir nodots vai piegādāts pienācīgi un preces atbilst pasūtījumam.
45. Alkoholiskos dzērienus Klients var pasūtīt jebkurā laikā, taču šos produktus var piegādāt tikai no 08.00 līdz 22.00 Latvijā. Ja svarīgu un objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, nepārvarama vara vai saprātīgi neparedzami šķēršļi, kas ir ārpus Svaigi.lv un Klientu kontroles) piegādes laiks ir agrāks vai vēlāks par šīm stundām un pasūtījumā ir alkoholiskie dzērieni, alkoholiskie dzērieni paliks kurjeram un Klients saņems atmaksu par šīm precēm. Personai, kura ir vismaz 18 gadus veca, piegādes brīdī būs jāuzrāda derīgs ID vai pase. Piegādājot preces ar vecuma ierobežojumu, Svaigi.lv ievēro “Domā 25“ politiku, tādēļ, ja preces saņemošā persona izrādīsies jaunāka par 25 gadiem, lūgsim personu apliecinošu dokumentu. Ja piegādes brīdī nebūs pieejams vecumu apliecinošs dokuments un nebūs personu, kas ir vismaz 18 gadus vecas, preces paliks pie kurjera. Gadījumā, ja pasūtījums tiek piegādāts klienta norādītajā laikā, bet norādītajā adresē nav neviena, kas saņemtu pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs jāsazinās ar Svaigi.lv, lai vienotos par jaunu piegādes laiku vai saņemtu pasūtījumu noteiktā veikalā.


Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

46. Visu Svaigi.lv interneta veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas  pie katras preces esošajā preces aprakstā. Par informāciju par preču īpašībām, to  pareizību atbild preču ražotāji un izplatītāji, bet Svaigi.lv ir atbildīgs tikai par pareizu šīs informācijas norādīšanu un nodošanu patērētājiem, ja vien normatīvie akti nenosaka citādāk.
47. Pārdevējs neatbild par to, ka Svaigi.lv esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai, jo preču fotogrāfijām Svaigi.lv ir ilustratīva nozīme.
48. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.
49. Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemtās preces kvalitāti, tad iebildumi jānoformē rakstveidā un jānosūta uz e-pasta adresi: svaigi@svaigi.lv, klāt pievienojot preces fotogrāfiju. 

Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ

50. Atbilstoši tiesību aktiem, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un atteikties no pasūtītajām pārtikas precēm, dzērieniem un citām tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētām precēm pēc šajos Noteikumos noteiktā termiņa.
51. Pircējs noteiktos gadījumos var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no preču pirkuma Svaigi.lv 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Atteikuma tiesības neattiecas uz 48. punktā minētajām precēm. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Prece ir saņemta. Ja Pircējs vēlas atdot preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram).
52. Noteiktās atteikuma tiesības 49. punktā var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, tas ir, fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
53. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs sūta atteikumu uz e-pastu svaigi@svaigi.lv, norādot pasūtījuma numuru, kurā prece bija pasūtīta, preces nosaukumu un tās cenu. Pircēja pienākums ir 7 septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci, ja prece ir saņemta.
54. Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, septiņu dienu laikā pēc preces pieņemšanas. Izdevumus preču nogādei līdz veikalam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
55. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kāda tā tika saņemta, lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

Informācijas apmaiņa

56. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā vai bez reģistrācijas aizpildītajā kontaktu formā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.
57. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot Svaigi.lv sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

Beigu noteikumi

58. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
59. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.
60. Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.Svaigi.lv e-veikala licences alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai pieejamas šeit.