Privātuma Politika

Interneta mājas lapas www.svaigi.lv īpašnieks un uzturētājs ir SIA "Svaigi", vienotais reģistrācijas numurs: 40103915568.

1. Reģistrējoties vai aizpildot kontaktu formu bez reģistrācijas, vai ievadot e-pasta adresi jaunumu saņemšanai interneta veikalā Svaigi.lv (turpmāk - Datu ievade), Pircējs uztic SIA „Svaigi” (turpmāk – Svaigi.lv vai mēs) savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šīs Politikas (turpmāk – Politika) un Svaigi.lv interneta veikala preču pirkšanas pārdošanas noteikumos (turpmāk – Noteikumi) noteiktajiem mērķiem, kā arī noteiktajā apjomā un veidā.
2. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem, šai Politikai vai atsevišķiem tās nosacījumiem, mēs diemžēl nevarēsim sniegt Pircējam iespēju izmantot visus vai kādu no Svaigi.lv sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk – Pakalpojumi).
3. Šajā Politikā pieejama visa informācija par to, kādus Pircēja personas datus mēs apkopojam un apstrādājam, kādam mērķim tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam un citu informāciju. Politika un Noteikumi var tikt mainīti, papildināti un atjaunoti. Personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkāda informācija par personu, kas jau ir identificēta.
4. Svaigi.lv izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Pircēju personas datu drošību un lai datu apstrāde atbilstu datu aizsardzības tiesību aktu un mūsu iekšējās politikas prasībām. Mēs konsekventi ievērojam personas datu minimizēšanas principu un neapkopojam datus, pēc kuriem būtu iespējams tieši identificēt Pircēju kā fiziskās personas identitāti.
5. Sabiedrība vāc un apstrādā Noteikumos minētos Pircēja personas datus atbilstoši šādiem juridiskiem pamatiem:
* Pircēja piekrišana Noteikumu un šīs Politikas nosacījumiem;
* Svaigi.lv likumīgās intereses;
* juridisko saistību pildīšana, kas rodas un ir piemērojamas Svaigi.lv.
Saskaņā ar tiesību aktos noteikto apjomu un Noteikumiem Pircēju datu apstrādei var tikt piemērots viens vai vairāki augstāk norādītie juridiskie pamati.
 
Reģistrācija, pārbaude, administrēšana un sadarbība

6. Veicot Datu ievadi un piekrītot Noteikumiem, Pircējs sniedz mums tālāk norādītos datus. Attiecīgo Datu ievades datu iesniegšana ir obligāta, jo, tos neiesniedzot, Pircējs nevarēs izmantot Pakalpojumus. Veicot Datu ievadi Pircējs apstiprina, ka norādītie Pircēja personas dati ir precīzi un pareizi un ka Pircējs nav jaunāks par 16 gadiem. Mēs neuzņemamies atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem iesniegtiem datiem.
Datu ievades procesā sniegtie dati
Datu kategorijas: Pircēja vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, cita ar Pakalpojuma izpildi sniegtā informācija.
Datu apstrādes juridiskais pamats: Pircēja piekrišana izmantot Pakalpojumus atbilstoši Noteikumu nosacījumiem.
Datu apstrādes termiņš: Visu periodu, kamēr Pircējs izmanto Pakalpojumus. Pircēja doto piekrišanu un pierādījumu par to Svaigi.lv var uzglābāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.
7. Atbilstoši Pircēja ievadītajiem datiem www.svaigi.lv, izveidojam unikālu profilu, pēc kura Pircēju identificēsim kā reģistrētu interneta vietnes www.svaigi.lv lietotāju, kas sniegs Pircēja iespēju izmantot reģistrētiem lietotājiem piemērotos Pakalpojumus saskaņā ar Noteikumu un šīs Politikas nosacījumiem, ja Pircējs būs izvēlējies kļūt par reģistrētu Svaigi.lv pakalpojumu lietotāju. Ja Pircējs nav izvēlējies kļūt par Svaigi.lv reģistrētu lietotāju, tiek izveidots unikāls profils Svaigi.lv sistēmā, bet tas nav pieejams Pircējam izmantošanai.
8. Pēc Pircēja ievadītajiem datiem mēs Pircēju atpazīstam, kad, piemēram, Pircējs vēlas atjaunot vai mainīt savus datus, vēršas pie mums saistībā ar attiecīgās personīgās informācijas iesniegšanu, ar personas datu apstrādi saistīto tiesību īstenošanu un citos gadījumos.
9. Pircēja norādītos kontaktinformācijas datus (elektronisko pastu, tālruņa numuru) izmantojam sadarbībai ar Pircēju, atbildot uz Pircēja pieprasījumiem, piezīmēm, sniedzot svarīgu informāciju par Pakalpojumiem, to sniegšanu un šīs Politikas izmaiņām, sazinoties ar Pircēju, ja esat aizmirsis savus pirkumus vai konstatējam sarežģījumus, kas saistīti ar veiktajiem darījumiem un tamlīdzīgos gadījumos.
10. Būtiski, lai Pircēja norādītie dati būtu precīzi un pareizi. Ja Pircējs norādīs nepareizus vai neīstus datus, tos aizmirsīs vai neatjaunos, datiem mainoties, Svaiig.lv var rasties grūtības nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu, kā arī var rasties citi sarežģījumi, īstenojot Pircēja tiesības. Svaigi.lv nekādā gadījumā nebūs atbildīgi par kaitējumu, kas Pircējam radīsies tā iemesla dēļ, ja būs norādīti nepareizi vai neprecīzi personas dati.
11. Ja mainās Pircēja iesniegtie dati, Pircējam nekavējoties Svaigi.lv par to ir jāinformē, sūtot ziņu e-pastā uz svaigi@svaigi.lv vai izmainot attiecīgos datus reģistrācijas profilā interneta vietnē Svaigi.lv. Svaigi.lv nav iespēju pārbaudīt Pircēju nodoto datu pareizību un atbilstību īstenībai. Pieņemot Pircēja Datu ievadi, mēs uzskatām, ka Pircēja dati ir precīzi un pareizi, bet visas Pircēja piekrišanas ir sniegtas saskaņā ar Pircēja brīvu gribu, izsmeļoši iepazīstoties ar šo Politiku un Noteikumiem.

Pircēja konta administrēšana

12. Mēs apstrādājam Pircēja datus, lai varētu uzraudzīt un administrēt Pircēja kontu.
Pircēja konta dati
Datu kategorijas: interneta veikalā www.svaigi.lv reģistrēšanās laikā norādītie dati, pievienošanās kontam dati, darbības kontā, tai skaitā tehniskie pārlūkošanas dati (IP adrese, pievienošanās un pārlūkošanas tehniskā informācija).
Datu apstrādes juridiskais pamats: Pircēja piekrišana izveidot un izmantot kontu saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem.
Datu apstrādes termiņš: visu periodu, kamēr Pircējs ir konta lietotājs. Pircēja doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.
Pircēja piekrišanu izmantot kontu interneta vietnē www.svaigi.lv mēs uzskatām par saņemtu, kad Pircējs veic Noteikumos noteiktās Datu ievadei un saglabāšanai nepieciešamās darbības.

Pircēja pirkuma datu apstrāde

13. Sniedzot Pircējam Pakalpojumus un dažādas priekšrocības – noslēdzot un pildot pirkšanas-pārdošanas līgumu, veicot naudas atmaksāšanu (ja Pircējs atgriež iegādāto preci), piešķirot atlaides u.c., paralēli Pircēja ievadītajiem datiem Svaigi.lv apstrādā datus par Pircēja pirkuma operācijām (turpmāk – pirkuma dati).
Pakalpojumu administrēšanas mērķim apstrādājamie Pircējapirkuma dati:
Datu kategorijas: Pircēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, paraksts (ja pats pieņemat preces), pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, pirkumu cenas un piešķirtās atlaides, pirkumu apmaksas metode un maksājuma informācija.
Datu apstrādes pamats: Pircēja piekrišana izmantot kontu saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem.
Datu apstrādes termiņš: 5 gadi pēc pirkuma operācijas veikšanas dienas.
14. Pirkuma datus glabājam 5 gadus pēc pirkuma operācijas veikšanas dienas, bet, termiņam beidzoties, tos izdzēšam vai uzticami anonimizējam, tas ir, neatgriezeniski atdalām no Pircēja datiem un citas Pircēja individualizējošas informācijas.

Datu profilēšana, administrējot Pakalpojumu sniegšanu

15. Administrējot Pakalpojumu sniegšanu un tiecoties sasniegt Noteikumos minētos mērķus, mēs varam izmantot automatizētu vai manuālu personas datu (ieskaitot Pircēja pirkuma datus) analīzi un manuālu vai automatizētu lēmumu pieņemšanu, ieskaitot Pircēju profilēšanu. Mēs varam grupēt un analizēt Pircēja datus pēc Pircēja iegādātajām precēm un/vai ņemot vērā citas Pircējam raksturīgas pazīmes (piem., vārdu, dzīves vietu u.c. informāciju). Piemēram, Pircēja pirkuma datu analīzi un profilēšanu mēs varam veikt Pircēja interešu labā, izlabojot savā darbībā pieļautās kļūdas. Pamanot, ka kļūdīšanās dēļ Pircējiem tika piemērota nepareiza preces cena vai nepiemērota atlaide, pēc pirkuma datiem mēs varam identificēt Pircējus, kas iegādājās šīs preces, un izlabot savu kļūdu (kompensēt cenas atšķirību u.tml.).
16. Svaigi.lv veiktās Pircēju datu analīzes un profilēšanas darbības Pircēju neietekmē juridiski vai citā veidā. Tomēr, ja Pircējs iebilst pret Pircēju datu analīzi un profilēšanu šajā Politikas sadaļā minētajiem mērķiem, mēs pieņemtu un ņemtu vērā Pircēja iebildumus. Taču, ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas prasības, Pircēja iebildumi var nozīmēt to, ka mēs nevarēsim sniegt Pircējam iespēju izmantot Svaigi.lv Pakalpojumus.

Piedāvājumu un informācijas sniegšana

17. Ja, veicot Datu ievadi, Pircējs piekrīt saņemt piedāvājumus un jaunumus, mēs apstrādājam Pircēja personas datus, sniedzot Pircējam šādus piedāvājumus un informāciju, piemēram, vispārīgas jaunumu vēstules, informāciju par mūsu un mūsu partneru sniegtajiem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām, aicinām Pircējus piedalīties akcijās, loterijās un iegūt balvas, jautājam Pircēju viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem u.c. Piedāvājumus un informāciju mēs sniedzam Pircēja izvēlētā veidā, piemēram, e-pastā, īsziņā vai zvana veidā.
Piedāvājumu un informācijas sniegšanas mērķim apstrādājamie personas dati
Datu kategorijas: Pircēja vārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs.
Datu apstrādes juridiskais pamats: Pircēja piekrišana saņemt piedāvājumus un informāciju.
Datu apstrādes termiņš: Kamēr ir spēkā Pircēja piekrišana saņemt piedāvājumus un jaunumus. Pircēja doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.
18. Pircējs var jebkurā laikā nepiekrist saņemt piedāvājumus un jaunumus, jebkurā brīdī no tiem atteikties vai mainīt Pircēja izvēlētos paziņojumu saņemšanas veidus un kanālus, ja ne citā veidā, tad paziņojot par atteikšanos pa e-pastu svaigi@svaigi.lv vai tālruni 24335225. Pircēja atteikums saņemt piedāvājumus un jaunumus netraucēs izmantot Pakalpojumus.

Statistika, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpēte

19. Mēs pastāvīgi strādājam, lai mūsu sortiments, piemērotās akcijas un atlaides pēc iespējas labāk atbilstu mūsu pircēju vajadzībām.
Statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim apstrādājamie dati
Datu kategorijas: dzīves vieta, pirkuma dati (ieskaitot pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumus, daudzumus, kopējo pirkumu cenu, piešķirto atlaižu summu).
Datu apstrādes juridiskais pamats: mūsu juridiskās intereses analizēt datus un sagatavot uzņēmējdarbībai nepieciešamās atskaites, lai vērtētu mūsu darbību un radītu ieguvumus gan Pircējam kā klientam, gan Svaigi.lv uzņēmējdarbībai.
Datu apstrādes termiņš: 5 gadi.
20. Veicot statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpēti, kā arī gatavojot mūsu uzņēmējdarbībai nepieciešamos pārskatus, mēs izmantojam manuālu vai automatizētu datu analīzi. Analīzes laikā mēs izmantojam nepersonalizētus datus un neapstrādājam Pircēja vārdu, kontaktinformāciju un citu Pircēju individualizējošu informāciju. Datu analīze statistikas, tirgus un mūsu klientu rīcības izpētes mērķim palīdz mums pieņemt svarīgus uzņēmējdarbības lēmumus par mūsu klientu vajadzībām, atbilstoša sortimenta veidošanu, cenu veidošanu u.tml. Datu analīzes darbības neietekmē Pircēju likumīgās vai līdzīga rakstura intereses.

Klientu pieprasījumu, sūdzību, lūgumu un atsauksmju apkalpošana

21. Mēs izmantosim Pircēju personas datus, atbildot uz Pircēju pieprasījumiem, sūdzībām, lūgumiem un administrējot Pircēju atsauksmes (turpmāk – Pieprasījums).
Statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim apstrādājamie dati
Datu kategorijas: Pircēju nosauktā identifikācijas un kontaktu informācija: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīves vietas adrese.
Pircēja Pieprasījuma saturs: gadījums, kura sakarā vēršaties, tā apstākļi, datums, vieta, Pircēja lūgums, prasība vai atsauksme, prece, cita Pieprasījumā sniegtā informācija.
Citi ar Pieprasījumu iesniegtie dokumenti un/vai dati: piemēram, fotogrāfijas.
Datu apstrādes juridiskais pamats: Svaigi.lv likumīgā pienākuma izpilde par lietotāju Pieprasījumu izskatīšanu un atbildēšanu, kā arī mūsu likumīgās intereses vērtēt savu klientu atsauksmes, lai uzlabotu mūsu darbības un sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Datu apstrādes termiņš: līdz 12 mēnešiem.
22. Pircēju datus izmantojam tikai tam nolūkam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt Pircēju Pieprasījumu, sniegt Pircējam nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Pircēju jautājumiem, atrisināt Pircēju lūgumus vai prasījumus. Pieprasījuma datus mēs tāpat varam analizēt, lai uzlabotu mūsu darbības un Pircējiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, ņemot vērā Pircēju viedokli un piedāvājumus.
23. Pircēju Pieprasījumu un ar to saistītos Pircēja datus mēs apstrādājam un uzglabājam tik ilgi, kamēr izskatām Pieprasījumu, sniedzam Pircējam atbildi un izpildām pieņemtos lēmumus, kā arī vēl līdz 12 (sešiem) mēnešiem pēc Pieprasījuma atrisināšanas, bet ne īsāku laiku kā:
- pieprasījumi e-pastā – 12 mēnešus;
- sūdzības – 12 mēnešus;
- īsziņas – 12 mēnešus;
- Facebook individuālās vēstules – 12 mēnešus.
- Instagram individuālās vēstules – 12 mēnešus.
24. Ja saistībā ar Pieprasījumu tiek iniciēts juridisks strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība, Pircēja datus varam uzglabāt ilgāk, līdz beigsies tiesību aktos noteiktie sūdzības iesniegšanas vai prasības noilguma termiņi un/vai stāsies spēkā gala lēmums.
25. Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Pircēju datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, datus iznīcināsim vai uzticami un neatjaunojami anonimizēsim pēc iespējas ātrāk saprātīgā un pamatotā šādas darbības veikšanai nepieciešamā laikā.
26. Gandrīz visus Pircēju personas datus mēs iegūstam no Pircēja. Datu ievades datus Pircējs sniedz tiešā veidā, piemēram, aizpildot reģistrācijas formu, bet pirkuma datus – izmantojot Pakalpojumus. Pircēja datus iegūstam tiešā veidā no Pircēja arī tad, kad iesniedzat Pieprasījumu jebkādā izvēlētajā veidā: uzrakstot mums elektronisku vēstuli, iesniedzot mums rakstisku pieprasījumu, zvanot uz mūsu tālruni, sūtot īsziņu. Tad, kad kvalitatīvai un objektīvai Pircēja Pieprasījuma izskatīšanai mums jāiegūst papildu informācija vai jāveic nozīmīgu apstākļu izpēte, Pircēja Pieprasījuma datus varam sasaistīt ar mūsu esošajiem un/vai Pircēja Pieprasījuma izskatīšanas laikā savāktajiem datiem, piemēram, mēs varam izskatīt pirkuma operāciju datus, Pircēja konta lietošanas vēsturi, aptaujāt mūsu darbiniekus u.tml.

Gadījumi, kad kādām trešajām personām tiek atklāti Pircēja datus

27. Pircēja datus varam nodot apstrādei trešajām personām, kas palīdz mums izpildīt un administrēt Pakalpojumu sniegšanu, sniedz mums ar klientu Pieprasījumu administrēšanu saistītos pakalpojumus. Tādas personas var būt datu bāzu programmatūras piegādātāji, datu bāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, uzturēšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgus darbības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji u.tml. Ikvienā gadījumā datu apstrādātājiem iesniedzam tikai tik daudz datu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Pircēja personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Pircēju datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem un saskaņā ar mums noslēgto rakstisko vienošanos.
28. Ja Pieprasījumā aprakstītais gadījums tiks atzīts par apdrošināšanas gadījumu, Pircēja Pieprasījumu un datus nodosim apdrošināšanas sabiedrībai (-ām), kurā (-ās) esam apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību, mantu vai kura (-as) sniedz mums citu ar Pircēju Pieprasījumā minēto gadījumu saistītu apdrošināšanas segumu. Apdrošināšanas sabiedrības darbojas kā neatkarīgi datu pārvaldītāji un Pircēja datus apstrādā saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības nosacījumiem un noteikumiem.
29. Dati var tikt nodoti arī kompetentām varas vai tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai tām pieprasot un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem vai tiesību aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu mūsu tiesības, mūsu pircēju, darbinieku un resursu drošību, izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskās prasības.
30. Ja mēs izmantojam mājaslapas analīzes pakalpojumu (piemēram, Google Analytics), ko lieto, lai noteiktu, kā Pircējs pārlūko interneta vietnē www.svaigi.lv sniegto informāciju, ar Pircēja anonimizētajiem datiem varam apmainīties ar trešajām personām, kas pamatojas uz šo informāciju un vērtē, kā tiek pārlūkota interneta vietne, gatavojot vietnes operatoriem paredzētās atskaites par interneta vietnes darbību un sniedzot citus ar interneta vietnes un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus.
31. Pircēja personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mums šobrīd nav nodoma nodot un mēs nenododam Pircēja personas datus trešajām valstīm.
32. Datu aizsardzības tiesību akti sniedz Pircējiem daudz tiesību, ko var brīvi izmantot, savukārt mums ir jānodrošina iespēja Pircējiem tās izmantot.

Tiesības iepazīties ar apstrādājamiem Pircēju personas datiem

33. Pircējam ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Pircēja personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Pircēja personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām attiecībā uz Pircēju.
34. Ja Pircējs ir interneta vietnes www.svaigi.lv reģistrētā konta lietotājs, Pircējs var jebkurā brīdī savā kontā iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Pircēja personas datiem, saņemt Jums izrakstītos faktūrrēķinus par pēdējiem 3 mēnešiem.

Tiesības labot personas datus

35. Ja ir mainījušies Pircēja Datu ievades dati vai redzams, ka mūsu apstrādājamā informācija par Pircēju ir neprecīza vai nepareiza, Pircējam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot. Pircēju datu korekcijas var veikt interneta vietnes www.svaigi.lv reģistrētajā kontā vai Pircējs tāpat var vērsties pie mums un lūgt, lai Pircēja dati tiktu izlaboti vai lai mēs tos precizētu.

Tiesības atsaukt piekrišanu

36. Tajos gadījumos, kad Pircēja datus apstrādājam saskaņā ar Pircēja piekrišanu, Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats datu apstrādes izbeigšanai. Piemēram, Pircējs var jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un jaunumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Pircējam iespēju turpināt izmantot Pakalpojumus, bet tas nozīmēs, ka mēs nevarēsim sniegt Pircējam noderīgus piedāvājumus.
37. Piekrišanas var koriģēt (tās atsaukt vai no jauna dot), iesniedzot atbilstoši atjauninātu Datu ievades formu, atsaucot piekrišanu atbildot uz saņemto ziņu noteiktā kanālā vai sazinoties ar mums pa e-pastu svaigi@svaigi.lv vai tālruni 24335225.
38. Kad Pircēja piekrišana nebūs spēkā, tiks atsaukta vai anulēta, mēs ar Pirēja piekrišanu apstrādātos datus dzēšam, bet Politikā norādītajos gadījumos – uzticami un neatjaunojami anonimizējam.
39. Jebkurā gadījumā Pircēja doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Tiesības iesniegt sūdzību

40. Ja Pircējs uzskata, ka Pircēja datus apstrādājam, pārkāpjot datu aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Pircēju šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs.
41. Ja Pircējs nebūs apmierināts ar mūsu piedāvātajiem problēmas risināšanas veidiem vai, pēc Pircēja domām, mēs nepildīsim saskaņā ar Pircēja lūgumu nepieciešamās darbības, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai.

Tiesības nepiekrist datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar likumīgām interesēm

42. Pircējam ir tiesības nepiekrist personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas mērķus un abu pušu (gan Pircēja kā datu subjekta, gan mūsu kā datu pārvaldītāja) likumīgo interešu līdzsvaru, Pircēja iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Pircēja datu apstrādi mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai, mēs nevarēsim sniegt iespēju Pircējam turpināt izmantot Pakalpojumus. Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu Svaigi.lv.

Tiesības izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

43. Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes pamats u.c.), Pircējam ir tiesības lūgt, lai mēs izdzēstu Pircēja personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu Svaigi.lv. Svarīgi atzīmēt, ka Pircēja konta dati tiks izdzēsti, bet pārējie dati – izdzēsti vai droši anonimizēti, ja Pircējs pārtrauks izmantot Pakalpojumus.

Tiesības ierobežot datu apstrādi

44. Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Pircējs apstrīd datu precizitāti, Pircējs iesniedz iebildumus par datu apstrādi mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai u.c.), Pircējam tāpat ir tiesības ierobežot viņa datu apstrādi. Tomēr mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Pircējam Pakalpojumu sniegšanu. Ja Pircējs vēlas izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu Svaigi.lv.

Lūgumu izskatīšanas kārtība

45. Lai aizsargātu Pircēju datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Pircēja lūgumu par datu sniegšanu vai citu Pircēja tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Pircēja identitāti. Šim nolūkam mēs varam lūgt Pircējam norādīt Pircēja reģistrācijas anketā vai citus Datu ievadē minētos aktuālos datus (piemēram, vārdu, e-pasta adresi vai tālruņa numuru), pēc tam salīdzināsim, vai Pircēja norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem datiem. Veicot šo pārbaudi, mēs tāpat varam izsūtīt kontroles paziņojumu uz reģistrācijas anketā norādīto kontaktu (īsziņas vai e-pastas veidā). Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga (piemēram, Pircēja norādītie anketas dati nesakritīs ar reģistrācijas anketā norādītajiem datiem vai Pircējs neveiks autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma), mēs būsim spiesti konstatēt, ka Pircējs nav lūgto datu subjekts, un būsim spiesti noraidīt Pircēja iesniegto lūgumu.
46. Saņemot Pircēja lūgumu par jebkuru Pircēja tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies bez pamata nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Pircēja lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām sniegt Pircējam informāciju par darbībām, ko veicām saskaņā ar Pircēja iesniegto lūgumu. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Pircēju informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.
47. Ja Pircēja lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Pircējs lūgs atbildēt citā veidā. Mēs atteiksimies apmierināt Pircēja lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, par to rakstiski Pircēju informējot.

Saziņas veidi ar Svaigi.lv

48. Par visiem datu apstrādes jautājumiem ar mums var sazināties šādos veidos:
- ar elektroniskā pasta starpniecību: svaigi@svaigi.lv;
- zvanot uz mūsu klientu tālruni: 24335225;
- pasta adrese: Margrietas iela 7, Rīga, LV-1046.
49. Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Pircēju personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Mūsu piegādātāji tiek rūpīgi atlasīti, viņiem pieprasām, lai tiktu izmantotu atbilstoši līdzekļi, kas aizsargātu Pircēju konfidencialitāti un nodrošinātu Pircēju personīgās informācijas drošību. Tomēr, Pircējam informācijas nodošanai izmantojot internetu vai mobilos sakarus, datu drošību nodošanas procesā nevaram garantēt, tāpēc jebkāda informācijas nodošana mums norādītos veidos tiek veikta uz Pircēja pašu atbildību.

Ilgāka datu uzglabāšana

50. Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Pircēju datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, mēs Pircēja datus iznīcināsim, bet Politikā norādītajos gadījumos – uzticami un neatjaunojami anonimizēsim pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā periodā.
51. Ilgāka par speciāli šajā Politikā norādīto Pircēja personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:
* tas nepieciešams, lai mēs varētu aizsargāties pret prasījumiem, pretenzijām vai prasībām un varētu īstenot savas tiesības;
* ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu rīcību, kā sakarā tiek veikta izmeklēšana;
* Pircēja dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai;
* nepieciešams nodrošināt rezerves kopiju un citus līdzīgus mērķus;
* pastāvot citiem tiesību aktos noteiktajiem pamatojumiem.

Sīkfaili un sīkdatnes

52. Sīkdatne ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt un atcerēties lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni.
53. Mēs izmantojam sīkfailus (tas ir neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Pircēja datoru vai citu iekārtu (piemēram, mobilo telefonu), kad apmeklē mūsu mājaslapu, un tiek saglabāts Pircēja pārlūkprogrammā). Sīkfails tiek nosūtīts uz Pircēja datoru vai citu iekārtu ar nolūku saglabāt datus, lai mēs varētu Pircēju kā Pakalpojumu lietotāju atpazīt brīdī, kad tas apmeklē mūsu mājaslapu. Ar sīkfailu palīdzību mēs tāpat varam sasaistīt Pircēja pirkuma vēsturi, citus datus, ko savācāt Pakalpojumu izmantošanas laikā, ar Pircēja pārlūkošanu internetā. Ar sīkfailu palīdzību iegūtā informācija ļauj Pircējam nodrošināt ērtāku pārlūkošanu, sniegt īpašus piedāvājumus un vairāk uzzināt par mūsu mājaslapas lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan mājaslapu, gan Pircēja apkalpošanu.
54. Mūsu mājaslapā tāpat tiek izmantoti trešās puses sīkfaili. Tie tiek lietoti, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi ar nolūku parādīt tieši attiecīgajam Pircējam paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu mājaslapu. Ja Pircēja pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo pušu sīkfailus, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savus sīkfailus Pircēja pārlūkprogrammā.
55. Svaigi.lv veikalā tiek izmantoti gan būtiskie sīkfaili (nodrošinot tīmekļa vietnes darbību vai atvieglojot vietnes izmantošanu), piemēram, filtrēšanas iestatījumi vai pierakstīšanās atgādinājums, kā arī analītiskās sīkdatnes. Svaigi.lv veikals izmanto Google Analytics sīkfailus. Tie tiek reģistrēti, kad Svaigi.lv veikals izmanto Google Analytics - Google, Inc. (turpmāk tekstā - Google) piedāvāto tīmekļa analīzes pakalpojumu, kas palīdz analizēt, kā tiek izmantota Svaigi.lv vietne. Iepriekš minētie analītikas sīkfaili ļauj mums noteikt un skaitīt apmeklētāju skaitu un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas tīmekļa vietnē tās lietošanas laikā. Tādējādi šo informāciju var izmantot profilēšanas nolūkos. Tas viss palīdz mums uzlabot vietnes darbību, piemēram, nodrošinot, ka lietotāji atradīs to, ko viņi meklē viegli. Sīkdatnēs saņemtā informācija par šīs vietnes izmantošanu ir standarta informācija par lietotāja iestatījumiem, un Google to pārsūta un glabā kā anonīmu informāciju par apmeklētāja darbībām. Svaigi.lv veikals neizmantos un neļaus nevienai trešai pusei izmantot statistiskās analīzes rīku, lai izsekotu vai savāktu jebkādu informāciju, kas ļauj identificēt šīs vietnes apmeklētājus. Google var nodot informāciju, ko Google Analytics savākusi trešajām personām, kā to paredz likums, vai ja šīs trešās puses apstrādā informāciju Google vārdā. Saskaņā ar Google Analytics pakalpojuma noteikumiem un nosacījumiem Google nesaista Pircēja IP adresi ar jebkādu citu Google rīcībā esošu informāciju.
56. Jūs varat atrast informāciju par to, kā sīkfailus var izdzēst no datora šeit (https://www.aboutcookies.org/). Informējam, ka sīkdatņu dzēšana var negatīvi ietekmēt Svaigi.lv interneta veikala izmantošanu.

Politikas spēkā esamība, izmaiņas

57. Šī Politika ir spēkā no 2018. gada 25. maija. Ja mainīsim Politiku, publicēsim tās atjaunoto versiju Svaigi.lv.